Pirkimo taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo „Eksportasai” UAB, įmonės kodas: 304690377, PVM mokėtojo kodas: LT100011322911, registracijos adresas: Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius.

1.2. Agnaturalhealth – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.agnaturalhealth.lt

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris , elektroninio pašto adresas, Pirkėjo lytis ir amžius.

1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.agnaturalhealth.lt

 taisyklės.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi agnaturalhealth.lt rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita.

2.Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su agnaturalhealth.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt susijusios sąlygos.

2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie svetainės www.agnaturalhealth.lt arba joje pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.agnaturalhealth.lt. Pirkti elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1.Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį agnaturalhealth.lt tvarkytų veiklos analizės tikslais.

3.2. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą Pardavėjas vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – galėtų perduoti Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt

3.5.Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Remiantis Taisyklių 10.2.2, 10.3.3 ir 10.4.3 punktais, Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.7. Jei Pirkėjas, pageidauja užsakyti elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt siūlomas Pardavėjo partnerių paslaugas, jis privalo išreikšti sutikimą, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam Pardavėjo partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

3.8. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės agnaturalhealth.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio agnaturalhealth.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės agnaturalhealth.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės agnaturalhealth.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt nurodytais kontaktais.

3.9. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai sutartu adresu, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@agnaturalhealth.lt iš Taisyklių 3.2. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt dviem būdais:

4.1.1. užsiregistruodamas svetainėje www.agnaturalhealth.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

4.1.2. nesiregistruodamas svetainėje www.agnaturalhealth.lt.

4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, papildomai gali nurodyti savo lytį ir amžių. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.3. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo – pardavimo santykiai.

4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės agnaturalhealth.lt duomenų bazėje.

4.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba būtų pateikiama (-mos) Taisyklių 3.2 punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išsiunčiant Pirkėjui aktyvią nuorodą. Nuoroda išsiunčiama patvirtinus užsakymą.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos paslaugų teikimo sąlygos.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve agnaturalhealth.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs svetainėje www.agnaturalhealth.lt arba naudodamasis elektronine parduotuve agnaturalhealth.lt be registracijos, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.

6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.agnaturalhealth.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.

6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.

6.8. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.agnaturalhealth.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės agnaturalhealth.lt veiklą.

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.agnaturalhealth.lt. darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.agnaturalhealth.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

7.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7.7. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

7.8. Pardavėjas, esant aplinkybėms dėl kurių jis negali įvykdyti užsakymo gali vienašališkai anuliuoti užsakymą apie tai žodžiu ar raštu įspėjęs pirkėją. Jei pirkėjas yra sumokėjęs už prekes, pardavėjas gražina pinigus pirkėjui per 5 darbo dienas.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės agnaturalhealth.lt teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 11 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos litais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

9.2.2. banko pavedimu;

9.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;

9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 9.2.3 p. nurodytą atsiskaitymo būdą, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

9.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 7 (septynias) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

10.Prekių pristatymas

10.1.Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 10.2 – 10.5 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti www.agnaturalhealth.lt

10.2.Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

10.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.2.4. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą pirkėjas privalo užsisakyti atskiru susitarimu papildomai.

10.3.Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

10.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punktų, esančių adresu Buivydiškių 12A, Vilnius, LT-07195.

10.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ar telefonu, kad prekes galima atsiimti.

10.4.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

10.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

10.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10.8. Jei remiantis Taisyklių 10.2 – 10.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

10.9. Jei remiantis Taisyklių 10.2 – 10.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1.Kiekvienos agnaturalhealth.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11.3.Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

11.4.Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

11.5.Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju Pirkėjas nukreipiamas į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

11.6.Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

11.7.Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11.8. Atvejais, kai prekės yra pažeistos dėl nenugalimos jėgos, stichinių nelaimių, audrų ir kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių reiškinių – Pardavėjo suteikta prekės gamyklinė garantija negalioja. 

11.9. Pirkėjui pareiškus pretenziją, kad įsigyta prekė neatitinka prekės nurodytų charakteristikų (pvz. trūksta dalių) ar prekė nėra tinkama naudoti pagal paskirtį, privalo pateikti Pardavėjui ar garantiniam centrui įrodymus, kurių prašo Pardavėjas, tokius kaip: prekių gavimo data, užsakymo numeris, prekės defekto aprašas, jeigu trūksta dalių – pateikti pagal gamintojo instrukciją trūkstamų dalių kodus bei jų kiekį, prekes defekto vaizdinė medžiaga (nuotraukos, video, kt.). Pirkėjui atsisakius pateikti pretenzijos įrodymus bei prašomą informaciją, Pardavėjas pasilieka teisę Pirkėjo pretenziją atmesti.

11.10. Prekių garantinė apžiūra vykdoma Pardavėjo nurodytame prekių garantinio aptarnavimo centre. Pirkėjas įsipareigoja prekę pristatyti į prekių garantinio aptarnavimo punktą savo transportu, per kurjerių tarnybas ar kt. būdu, kuris suderintas su Pirkėją aptarnavusiu vadybininku apžiūrai.

11.11. Pristačius prekę į garantinį aptarnavimo centrą ne savo transportu – per trečiuosius asmenis (kurjeriai, paštomatai ar kt. suderinti būdai), išlaidas apmoka Pirkėjas.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1.Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo užsakymo

12.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo užsakymo, išskyrus atvejus dėl:

12.1.1.1. garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų ir kt.) bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose pirkimo, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

12.1.1.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

12.1.1.3. dovanų kuponų pardavimo;

12.1.1.4 Spintos, batutai, metaliniai sandėliukai, šiltnamiai, lovos ir kiti namų apyvokos daiktai, kuriems reikalingas fizinis montavimas, surinkimas – gali būti grąžinami tik tokiu atveju, jeigu gautos prekės buvo nesurinktos. Surinkus gautas prekes traktuojamas prekės panaudojimo momentas, todėl Pardavėjas pasilieka teisę prekių nepriimti atgal.

12.1.1.5. prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

12.1.2. Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@agnaturalhealth.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes. Pardavėjas suteikia galimybę nemokamai grąžinti prekes per 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo dienos.

12.1.3. Taisyklių 12.1.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

12.1.4. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

12.1.5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

12.1.6. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt įsigijo prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 12.1.1 punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti užsakymo tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 12.1.1 punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 12.1.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

12.1.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna agnaturalhealth.lt.

12.1.8. Dėl prekių, pirktų iš agnaturalhealth.lt partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

12.2.30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantija

12.2.1. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kuria buvo parduotos.

12.2.2. Apie ketinimą pasinaudoti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo garantija, Pirkėjas privalo pranešti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@agnaturalhealth.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

12.2.3. Jei pranešama per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, taikomos Taisyklių 12.1 punkto nuostatos.

12.2.4. Jei pranešama pasibaigus 7 (septynių)  darbo dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta agnaturalhealth.lt nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

12.2.5. Taisyklių 12.2.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

12.2.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

12.2.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 12.2.1 punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo užsakymo tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 12.2.1 punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 12.2.5 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

12.2.8. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje  žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

12.2.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

12.2.10. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna Pardavėjas.

12.2.11. Dėl prekių, pirktų iš agnaturalhealth.lt partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

12.2.12. Taisyklių 12.2.1 punkte nurodyta garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės :

12.2.12.1. dovanų kuponai;

12.2.12.2.apatiniai drabužiai, naktiniai marškiniai, pižamos, pėdkelnės, kojinės, puskojinės;

12.2.12.3.kūdikių drabužėliai;

12.2.12.4.žaislai, prekės vaikams, kūdikių žaislai, kūdikių priežiūros priemonės;

12.2.12.5.prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

12.2.12.6.N-18 asortimento prekės.

12.3.Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes

12.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

12.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes Pardavėjo nurodytu adresu ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

12.3.2.1. kad prekės gamybos defektai būtų pašalinti, o jei to neįmanoma padaryti pakeisti prekę į tokią pačią ar analogišką prekę;

12.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

12.3.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

12.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti užsakymo, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

12.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 12.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 12.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 12.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

12.3.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@agnaturalhealth.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

12.3.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

12.3.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

12.3.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos, jei prekės garantijos talone nenumatytas ilgesnis prekės garantijos terminas.

12.3.6.Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

12.3.7. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt įsigijo prekių komplektą ir viena komplekto dalis arba visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių yra pažeista Taisyklių 12.3.14 punkte numatytu būdu, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

12.3.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.3.9. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas jei jam buvo pateiktos prekių aprašymus atitinkančios prekės. Jei pirkėjas gavo nekokybiškas Prekes, Pardavėjas savo lėšomis pakeičia prekes kokybiškomis arba savo lėšomis pasiima prekes iš Pirkėjo. Pirkėjui išsiuntus nekokybišką prekę savo lėšomis, prieš tai neperspėjus ir nesutarus, dėl siuntimo išlaidų padengimo atsakomybės, traktuojama, jog pirkėjas prisiima visą atsakomybę už prekės pristatymo kaštus ir pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti pristatymo išlaidų pirkėjui, jei nesutariama kitaip.

12.3.9.1. Pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti pristatymo išlaidų pirkėjui, jeigu grąžinama prekė yra iš neikeičiamų/negrąžinamų prekių sąrašo, jei nesutariama kitaip.

12.3.10. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

12.3.11. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. agnaturalhealth.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. agnaturalhealth.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

12.3.12. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna agnaturalhealth.lt.

12.3.13. Dėl prekių, pirktų iš agnaturalhealth.lt partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

12.3.14. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

12.4.Prekių grąžinimas ir keitimas kitais atvejais

12.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti Pardavėją el. paštu info@agnaturalhealth.lt. Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekes gauna agnaturalhealth.lt.

12.4.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės grąžinamos remiantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:

12.4.2.1.parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatai;

12.4.2.2.fotografijos ir kinematografijos prekės;

12.4.2.3. audiniai;

12.4.2.4. kiliminės grindų dangos, išskyrus kilimus ir kilimėlius;

12.4.2.5. megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;

12.4.2.6. kūdikių drabužėliai;

12.4.2.7. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kitus panašūs dirbiniai;

12.4.2.8. siūti, megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktinių marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

12.4.2.9. kūdikių drabužėliai;

12.4.2.10. liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;

12.4.2.11. perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;

12.4.2.12. mašinos ir mechaniniai įrenginiai;

12.4.2.13. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;

12.4.2.14. antžeminio transporto priemonės;

12.4.2.15. laivai, valtys ir plaukiojantys įrenginiai;

12.4.2.16. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;

12.4.2.17. laikrodžiai;

12.4.2.18. muzikos instrumentai;

12.4.2.19.ginklai ir šaudmenys;

12.4.2.20.baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;

12.4.2.21.žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.

12.4.3. Apie prekių grąžinimą 12.4.2 punkte nurodytu atveju Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@agnaturalhealth.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

12.4.4. Taisyklių 12.4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos.

12.4.5. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

12.4.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigytomis prekėmis, turi būti grąžintos tuo pat metu.

12.4.7. Jei Pirkėjas agnaturalhealth.lt internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą ir siekia grąžinti vieną komplekto dalį dėl 12.4.2 punkte nurodytų priežasčių, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 12.4.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

12.4.8. Pirkėjas prekes privalo grąžinti tiesiogiai Pardavėjo adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

12.4.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. agnaturalhealth.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. agnaturalhealth.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

12.4.10. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tapačiomis prekėmis. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekes gauna agnaturalhealth.lt.

12.4.11. Dėl prekių, pirktų iš agnaturalhealth.lt partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

13.Atsakomybė

13.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve agnaturalhealth.lt.

13.3.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei agnaturalhealth.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5.Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

13.6.Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis elektronine parduotuve agnaturalhealth.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13.7.Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

14.Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

14.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje agnaturalhealth.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

14.5.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

15.Apsikeitimas informacija

15.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

15.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16.Baigiamosios nuostatos

16.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16.2.Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Turite klausimų? Klauskite Ag Natural Health dirbtinio intelekto!

Virtualus asistentas

Tai yra dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis virtualus asistentas, skirtas konsultuoti klausimais, kurie yra susiję su šios parduotuvės kontaktine informacija bei katalogu. Konsultantas veikia sąveikaujant su OpenAI GPT-3.5-turbo ir šiuo metu yra BETA versijoje, todėl galimos gramatikos klaidos ir kiti netikslumai. Siūlome jums šio virtualaus asistento pagalbą, kaip naują paieškos ir konsultavimo patirtį mūsų el. parduotuvėje.
170
Sprendimas: eShoper
Close Speech Clear Avatar
error: Turinys Apsaugotas!!